תנאי שימוש עבור המבקרים באתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי exl-bd.com

הגדרות

"משתמש" – כל אדם ו/או חברה ו/או כל גוף ו/או כל גורם אשר נכנס לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות הניתן בו.

"האתר" – אתר האינטרנט אקסלנט BD בבעלות חברת אקסלנט ייעוץ או מי מטעמה

"המידע" – כל התכנים ו/או החומרים המוצגים בפורום בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט ו/או תמונה ו/או וידאו ו/או גרפיקה ו/או ציור ו/או שרטוט ו/או רישום ו/או לוגו ו/או צילום ו/או אודיו ווידיאו ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מאמרים, חווי דעה, טפסים, מדריכים מקצועיים, פרסומים או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה כדי ליצור ייחודיות כלשהי.

כללי

השימוש בפורום אקסלנט BD כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם בפורום. על אף האמור, אתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופתוח עסקי יפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום בפורום אקסלנט BD, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורום אקסלנט BD לכל מטרה שהיא. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

בעלות ותפעול

המידע המפורסם בפורום הינו בבעלותה הבלעדית  של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי
כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר הנם רכושה הבלעדי של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי והיא אוסרת על כל העתקה ו/או פרסום ו/או הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא כל מידע ו/או תמונה ו/או מאמר ו/או עמוד המופיעים בפורום ו/או חלק מהם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי.

אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי בפורום בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלא שיהיה בכך כדי להטיל עליה כל אחריות בשל כך.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאפשר גישה או הפצה ו/או להעמיד לרשות הציבור, במישרין או בעקיפין, ו/או לעשות כל שימוש מסחרי שהוא בתכני האתר או בחלקים מהותיים ממנו כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל או אמצעים אלקטרוניים אחרים. כל הנ"ל אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי.

המשתמש אינו רשאי ליצור על בסיס האתר ו/או המידע שבו כל אתר אחר. כל שימוש בפורום שיהיה בו לפגוע ביכולת לממש את הפוטנציאל המסחרי שבפורום, הוא אסור. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

אין להשתמש בפורום באופן העלול לשבש ו/או לפגוע בפורום. מבלי לגרוע מכלליות האמור: אין להשתמש בפורום באמצעות כלים אוטומאטיים ו/או שאילתות אוטומאטיות ואין לשנות ו/או לנסות לשנות, תכנים ו/או יישומים הנכללים בפורום.

במסגרת השירותים, אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיאיננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

התנהגות המשתמשים בפורום

אסור למשתמשים להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת. בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת תכנים מהמפורטים להלן:
• כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב,משמיץ, עוין או פוגע העלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור- הן לגבי יחידים והן לגבי הציבור בכללותו ו/או כל קבוצה מסוימת בציבור.
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו
• כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל .
• מודעות חינם, המוצעות על ידי שירותים כדוגמת Banner ואחרים – אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המערכת בכתב ומראש.
• כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או צד שלישי.
• כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 או משתמש או לקוח של אתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיבפרט ו/או לקוחות צד שלישי.

ניתוק או הפסקה של השירותים

בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.
אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקירשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שאקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיתוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקירשאית:
א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לאתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקימהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיבקשר עם המשתמש לצרכי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי.
על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיאיננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר לאקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, לרבות פרטי החשבון של המשתמש בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן ולעיל – "פרטי המשתמש").

המשתמש נותן בזאת לאתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיאת הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה, הדפים ו/או המדגמים ו/או סימני המסחר ו/או זכויות הפטנטים ו/או הסודות המסחריים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או אתרי המידע ו/או עיצוב העמודים ו/או כלי האיחזור בפורום וכיוצ"ב הם רכושה הבלעדי של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם מכל סוג שהוא ומוסכם שהשימוש במידע שבפורום לצרכיו האישיים בלבד.

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי בפורום הוא לשימוש הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש ו/או כ שימוש אחר שהותר מפורשות בפורום עצמו ו/או בהסכמה מראש ובכתב ע"י אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי.

יכול שחלקים מהמידע ו/או חלק מהתמונות המוצגים בפורום הינם בהתאם להסכמים בין אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, מראש ובכתב.

בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, כל חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים,וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.

הגבלת אחריות

המידע בפורום אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ בכל תחום שהוא ו/או ייצוג משפטי על ידי עורך דין.

כל המידע הנכלל בפורום הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך

מובהר בזה, כי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקילא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י אתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיתלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ואקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. לאקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיאין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי. אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיאינה אחראית לאמיתות, דיוקם, תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיאינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, לרבות ע"י צדדים שלישיים.
מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ואקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיאינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסק יעל ידי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים בפורומים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בפורום אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיב קשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת. השירותים בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי מוצעים לך כמות שהם (AS-IS).

אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיב גין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו /או בפורום של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או בפורום אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או בפורום של אחרים באמצעות הפניה דרך אתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיי כילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות.
אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסק יאינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.

כל פעולה שתבצע בפורום האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע בפורום האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע בפורום אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מאתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי.

אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים מחוץ לאתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי

בפורום זה קיימים הפניות ו/או קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי לגבי אותם מקורות אחרים.

אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה אחראית למידע המוצג בפורום המקושרים, תקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים בפורום זה ולא תהא אחראית בגין כל נזק, אבדן או הפסד, מכל סוג שהוא, אשר נגרם מהסתמכות על או שימוש במידע הניתן במסגרתם. כל שימוש במידע בפורום אלה יעשה על אחריותו של המשתמש

למשתמש מותר להוסיף קישורים אל אתר זה בפורום אינטרנט אחר, ובלבד שלא ייוצר הרושם כי קיים קשר מכל סוג שהוא בין האתר המקשר לאתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי. בכל מקרה אחר המשתמש נדרש לבקש הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי.

אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה מתחייבת, כי השימוש במידע בפורום לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.  אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי על שלוחיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

שמירה על פרטיות וקישוריות

בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: "השירותים") רשאית אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי לדרוש מהמשתמש למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמר במאגר המידע של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. המשתמש מוסר בזאת רשות לעמותה  לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו.

לידיעת המשתמש – אין חובה למסור פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

המשתמש מסכים כי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי והאתר רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של תכנים ו/או פרסומות, שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה בפורום, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.

מידע מסחרי ופרסומות

אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או המפורסמים בפורום של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או בפורום אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לענין זה, אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות – וזאת גם אם יבחר המשתמש לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונו בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי(אם יש לו כזה) או באמצעות צדדים שלישיים הקשורים בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי(ככל שהדבר אפשרי).

הגבלת השימוש

אתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי(להלן – "הפריטים") להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים, בנוסף, חל איסור חמור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של אתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי כדלקמן:
• כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995 .
ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
• כי ישפה את אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי לצורך קבלת השירותים.
• כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, בין היתר, מכוח חוזים של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.
• כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד.
• כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, לא יהיה רשאי לחזור ולרכוש או לפרסם בשירותי אתר אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי גם תחת שם משתמש אחר.

סיום ההתקשרות

אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. זכויות היוצרים בטקסט זה שמורות לעמותה לשירותים ואחזקות בלבד 2008

חסימת שירותים על ידי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש בפורום.

המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי לגלוש בפורום, ככל שיודע לו על ידה.

למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בתקנון זה לעיל.

מודעות המועלות למערכת על-ידי משתמשים

מגישי המודעות מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת האתר /פריטים ו/או שירותים הנזכרים מפורשות בגוף המודעה, כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון,מדוייק, תואם את המציאות ומושלם למיטב ידיעתם, כי אין מניעה חוקית להשלמת העסקה הנזכרת במודעה, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, תרמית, או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור קוראי המודעות ו/או מכל כוונה אחרת.

תשלום

השימוש בפורום אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקיו/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו לאקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.

המחאת זכויות וחובות על ידי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי

מוסכם בזה, כי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לאחר או לאחרים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לה זכות כאמור).

החלת הדין וסמכות שיפוט

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

שונות

ידוע למשתמש, כי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

מובהר בזאת, כי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי אקסלנט ייעוץ מכירות ופיתוח עסקי בעניין זה.

תנאים נוספים

המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

המשתמש מצהיר כי רק האמור בתקנון זה, יחייב את הצדדים.

במידע המתפרסם בפורום, אין משום המלצה, הצעה, הכוונה ייעוץ או חוות דעת בקשר למתן כל שירות פיננסי ואין באמור בו כדי להוות תחליף לייעוץ ובחינה מקצועית ופרטנית בהתאם לנתונים האישיים של כל משתמש.

המסחר במניות, מט"ח, חוזי ,CFD חוזים עתידיים וסחורות טומן בחובו סיכון ברמה גבוהה, ויתכן שאינו מתאים לכל המשקיעים. קיימת האפשרות שתספוג אובדן חלקי או כולל של השקעתך ההתחלתית ולכן אנא וודא כי הינך מבין באופן מלא את הסיכונים הכרוכים במסחר, היעזר בייעוץ בלתי תלוי אם יש צורך בכך, זכור גם כי תשואות העבר אינן בהכרח מעידות על תוצאות עתידיות.

הנהלת האתר אינה אחראית בשום דרך או צורה שהיא לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירותי האתר ו/או הסתמכות על המידעים הנמסרים בפורום.

האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים וגברים כאחד

תודה שאתם מבקרים באתר שלנו

שינוי גודל גופנים
ניגודיות